SDRUŽENÍ SPLAV

Enklávy života

Pojďme se bavit o lese. O tom, jak takový les může vypadat, o čem můžeme snít a co je možné dokázat…

Sdružení SPLAV

Pojďme se bavit o lese…

O tom, jak takový les může vypadat, o čem můžeme snít a co je možné dokázat. O motivaci a environmentálních otázkách. Mějme oči otevřené a prozkoumejme alternativní přístupy k lesnímu hospodaření. Zapomeňme na klasiku a buďme trochu punk.

Zkusme si představit, že by se sekundární funkce lesa posunula na primární – aby kvalita prostředí a klimatické, ekologické a společenské funkce byly vnímány jako předcházející těm ekonomickým. V našich enklávách to možné je.

Interaktivní mapa

Zoom do lesnich aktivit

Film z konference

Press ´play´do lesních disputací

Myšlenková mapa

Klik do lesních snu

Inspirace a spolupráce

Odkaz na lesní moudrosti

CO DĚLÁME

Enkláva života

Enkláva života

Enkláva znamená ´území uvnitř jiného území´. Slovo má původ v latinském inclavare – uzamknout nebo uzavřít. Označuje území nějakého státu, které je zcela obklopené nějakým jiným státem a to bez přístupu k moři. Nebo národ, který je zcela obklopen jiným národem. V občanském právu se tak říká pozemku, který se nachází uvnitř jiného pozemku a není přístupný žádnou veřejnou cestou.

Když bychom si tedy vypůjčili tento pojem, vznikne území, ekosystém, který je obklopený nějakým jiným, zcela odlišným ekosystémem. Když k tomu přidáme život, tak se náš ekosystém, naše enkláva promění v oázu, která bují životem a je uzamčená v místě, kde je život omezený. Životem myslíme život pestrý, vášnivý a druhově rozmanitý, zastoupený rostlinstvem a živočichy, kteří mají v české krajině své důležité místo.

Jsme si vědomi, že by bylo úplně ideální, aby byla živá bující příroda součástí nejen nějakého uzavřeného celku, ale i našich každodenních životů a běžného prostředí. Pevně věříme, že jednou k takovému obratu dojde. Každému velkému dílu ale předchází první krok a máme za to, že vytvářet malé ostrůvky života všude, kde je to možné, je solidním začátkem.

Projekt Enkláva života

Projekt ´Enklávy života´ se obrací k drobným držitelům půdy či lesa, kteří by chtěli vytvořit na svém pozemku z hlediska biodiverzity a ekologie hodnotný prostor pro živý les s cílem vybudovat na těchto plochách i prostor pro hmyz, drobné obratlovce a ptáky. Oslovuje i odborníky z výzkumných, vzdělávacích a dalších neziskových organizací s možností využití jejich doporučení a zjištění pilotně v praxi. A projekt se obrací i k místním obecním komunitám, zejména k mladým lidem, s nabídkou převzetí strádajícího hospodářského lesa v sousedství jejich domovů do společné péče a podílet se tak konkrétním způsobem na zlepšení budoucnosti naší krajiny.

Cílem projektu je propojit iniciátory, angažované skupiny, mladé lidi a místní komunity ve třech zemích a posílit jejich zájem a participativní hledání cest k udržitelnému komunitně prospěšnému lesnictví v malém měřítku. Pomocí setkání lidí, hledání otázek a překážek a odpovědí na ně, podpůrnými výstupy a disputacemi na lesních workshopech a seminářích a konferencích se pokusí přispět ke změně vnímání lesa místními komunitami a k diseminaci lesního aktivismu.

Na pilotních plochách ukáže, jak na malé ploše založit a udržovat les s posílenou sekundární funkcí, tedy takový ekosystém, který by svým majitelům poskytoval užitek i radost a zároveň si zachoval vysokou biodiversitu a ekologický a krajinotvorný význam.

Z důvodu zachycení a popsání větší škály zkušeností a doporučení byli k projektu přizváni i zahraniční partneři – POLISH ECOLOGICAL CLUB IN KRAKOW, GLIWICE CHAPTER a Western-Harju Partnership (viz popis zkušeností partnerů). Sdružení SPLAV a jeho partneři mají společný cíl – propojit zájmové skupiny v oblasti ekologie a ochrany lesa, vyhledat a zveřejnit příklady dobrých postupů a připravit a veřejnosti předat pomůcku k vlastním aktivitám.

Tady si můžete prohlédnout různá místa, která jsme navštívili  →

Průvodce lesním punkem 

N

Rádce pro neznalé tvůrce enkláv pestrého lesa

Průvodce lesním punkem 

N

Rádce pro neznalé tvůrce enkláv pestrého lesa

Partneři projektu

Sdružení SPLAV, z.s.

Sdružení SPLAV bylo založeno v roce 2004 jako místní akční skupina. Celková rozloha území v jeho působnosti je asi 480 km2 a žije zde asi 36 000 obyvatel. Sdružení SPLAV pracuje pro 31 obcí okresu Rychnov n/K. a má 54 členů – zástupců veřejného i soukromého sektoru, podnikatelů i neziskových organizací. Jeho hlavním zaměřením je podpora rozvoje regionu. V současné době má Sdružení 10 zaměstnanců, kteří pracují v programu LEADER a na dalších projektech – Místní akční plán vzdělávání, environmentálně sociální projekty a mezinárodní projekty. Tyto aktivity pomáhají zlepšovat vztahy v místních komunitách a posilují jejich vztah k regionu. Mnoho realizovaných projektů překračuje více než jedno pole, a jejich společným cílem je posílit vztah místních obyvatel k místu, kde žijí i mezi sebou.

Region MAS Sdruženi SPLAV má mnoho kvalit – je zde krásná krajina Orlické hory, je zde řada významných historických památek a díky velkým průmyslovým odvětvím relativně nízká míra nezaměstnanosti. Na druhé straně jsou zde i slabé stránky – umístění u hranic, válečná minulost a vysídlené oblasti, vzdálenosti od větších center a malá variabilita pracovních příležitosti. Od svého založení pracuje Sdruženi SPLAV v souladu s veřejně připravovanou a prezentovanou Strategií rozvoj a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

www.sdruzenisplav.cz

Polish Ecological Club Gliwice

Polský ekologický klub je celostátní nezisková nevládní organizace. Byla založena v roce 1980 jako první nezávislá ekologická organizace v komunistickém bloku otevřeně se vymezující proti filosofii degradace přírodních zdrojů ve službách průmyslu s cílem implementovat a rozvíjet myšlenku udržitelného rozvoje.

Polský ekologický klub (PKE) v Gliwici byl založen v roce 1988 jako místní pobočka celonárodní organizace. PKE v Gliwici provozuje místní, regionální, národní a mezinárodní programy zaměřené na širokou veřejnost v oblasti zvyšování ekologického povědomí. Organizuje neformální setkání, konference, workshopy, vydává publikace povzbuzujících lidi,aby věnovali pozornost trvale udržitelné spotřebě, poskytuje atraktivní a profesionální vzdělávací materiály školám a centrům raného vzdělávání a podporuje učitele při utváření a předávání environmentálních postojů. PKE zaměstnává 3 osoby na plný úvazek a asi 10 dobrovolníků.

Lidé zaměstnaní v organizaci mají zkušenosti s realizací vzdělávacích projektů, pořádáním seminářů a konferencí a přípravou vzdělávacích materiálů. PKE dlouhodobě spolupracuje se školami na různých úrovních vzdělávání a má úzké vazby se zástupci státních lesů. Všichni zaměstnanci mají vzdělání v přírodovědných a humanitních oborech.

https://pkegliwice.pl/en/home/

Western Harju Partnership

Lääne-Harju Koostöökogu (Western-Harju Partnership) je estonská nezisková organizace, která byla založena s cílem podporovat venkovský život a místní iniciativy v regionu Západní Harju ve spolupráci s nevládními organizacemi, podnikateli a obcemi z území. Western-Harju Partnership je místní akční skupina (MAS) evropského podpůrného schématu LEADER. MAS Western-Harju Partnership byla založena v roce 2006 a má celkem 77 členů ve 2 obcích. Počet obyvatel je téměř 20 000 lidí a území má rozlohu o něco přes 1000 km2. Jednou z významných charakteristik této oblasti je blízkost hlavního města Tallinnu.

MAS Western-Harju Partnership má bohaté zkušenosti s plánováním a provozováním udržitelného cestovního ruchu šetrného k životnímu prostředí. Je jednou z organizací, která realizuje projekt Baltské pobřežní turistické trasy (https://coastalhiking.eu/en), v rámci kterého mohou turisté nejen získat informace o cestovním ruchu, ale také typy jak se chovat v přírodě odpovědně a ekologicky.

Western Harju Partnership se podílí také na Strategii severozápadního estonského geoparku. Geopark je jednotná oblast, která se zabývá ochranou a šetrným využíváním geologického dědictví udržitelným způsobem a podporuje kvalitu života lidí, kteří v něm žijí.

MAS spolupracuje se Svazem estonských soukromých vlastníků lesů a s Odbory místních vlastníků lesů. Jednou z hlavních činností Svazu estonských soukromých vlastníků lesů je ochrana přírody a certifikací lesů, aby bylo zajištěno, že obhospodařování lesů a zpracování dřeva splňuje platné normy v souladu s udržitelné lesnictví. V současné době Svaz implementuje několik projektů, jejichž účelem je zachování a zvýšení biodiverzity v lesích.

https://www.vomentaga.ee/

příběhy

Lesní příběhy

Les druhově bohatý
Les ddgadfha

Les ddgadfha

gfdhafhafhaBorne Sulinowo, West Pomeranian Voivodeship, Polsko, 140 m.n.m., 8,02 haNadace Stanisław KarłowskiBiodiverzita je v posledních letech...